headerimage

Kwaliteit

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk worden gevolgd.
Deze zijn te lezen op https://www.lvvp.info/vind-informatie/voor-clienten/wet-enwregelgeving en www.psychotherapie.nl.

ROM-metingen

Vanaf begin 2013 zijn we intensief gestart met het doen van ROM-metingen via het portaal van onze beroepsvereniging de LVVP. We gebruiken ROM (Routine Outcome Monitoring) om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. In 2014 gaan we de ROM-gegevens aanleveren via de Stichting Benchmarking GGZ.

  • Aan het begin en einde van de behandeling meten we de klachten van de cliënt met een algemene klachtenlijst SCL90. Daarnaast nemen we iedere 3 maanden een stoornis specifieke vragenlijst af. Voor depressie is dit de BDI, voor angst vaak de SCL90 of een stoornis specifieke lijst, zoals de ZIL (Post traumatische stressstoornis), WDQ (Gegeneraliseerde angst) en AGO (paniekstoornis met agorafobie).
  • Aan het begin van elke sessie laten we de cliënt de ORS (Outcome Rating Scale) invullen. De cliënt geeft aan hoe hij/zij zich de afgelopen week heeft gevoeld op 4 terreinen: Algemeen welbevinden, Individueel, Relationeel (familie en intieme vrienden) en Sociaal (Werk, opleiding en sociale contacten). Het geeft inzicht in het verloop van het klachtenniveau en dit wordt besproken in de sessie.
  • Binnen onze praktijk hechten we grote waarde aan de therapeutische relatie met de cliënt. We nemen na elke sessie de SRS (Session Rating Scale) af. Hier kan de cliënt aangeven hoe hij/zij het gesprek heeft ervaren op 4 punten: Algemeen, relatie, doelen/onderwerpen en aanpak/werkwijze. Onze ervaring is dat dit de drempel verlaagt, voor zowel de therapeut als de cliënt, om de therapeutische relatie bespreekbaar te maken en zo de kwaliteit van de behandeling te vergroten.

Clienttevredenheidsonderzoek 2009-2013

Ook in 2013 hebben we bij afsluiting van een behandeling bij cliënten een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de GGZ-thermometer. Er is in totaal bij 71 cliënten een GGZ-thermometer afgenomen. Er wordt bij deze lijst gekeken naar de achtergrondgegevens van een cliënt, zijn waardering over informatieverstrekking met betrekking tot de behandeling, zijn waardering over de inspraak in het behandeltraject, zijn waardering van de hulpverlener en zijn waardering over het resultaat van de behandeling.

Hieronder staan per onderdeel de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Achtergrondgegevens:

Als we kijken naar de achtergrondgegevens dan zien we dat de gemiddelde leeftijd van de cliënten in onze de praktijk 42 jaar is, waarbij de leeftijden variëren tussen de 17 en de 67 jaar oud. De grootste groep zijn de cliënten tussen de 25 en 40 jaar oud. Een groter gedeelte van de cliëntenpopulatie is vrouw (verdeling; 41 vrouwen en 30 mannen).

Waardering informatieverstrekking:

Uit het onderzoek komt naar voren dat 68 van de 71 cliënten tevreden is over de informatieverstrekking met betrekking tot de behandeling. Drie cliënten gaven echter aan onvoldoende informatie te hebben gekregen over het te verwachten resultaat van de behandeling.

Waardering inspraak:

Alle 71 cliënten geven in de vragenlijst aan tevreden te zijn over de inspraak die ze hebben gehad in hun eigen behandeltraject. Ze geven aan voldoende inspraak te hebben gehad in de behandeling en dat er een behandelplan is voorgelegd waar ze ook naar tevredenheid mee hebben ingestemd.

Waardering hulpverlener:

Ook hier geven alle 71 cliënten aan tevreden te zijn. Ze ervoeren respect en betrokkenheid van de hulpverlener, konden de hulpverlener vertrouwen en beoordeelden de deskundigheid van de hulpverlener als goed.

Waardering resultaat:

De waardering van de behandeling is door alle cliënten als positief ervaren. Ze hebben het gevoel dat de behandeling naar wens en volgens het behandelplan is uitgevoerd, dat ze meer grip op hun klachten hebben gekregen en hun kwaliteit van leven is verbeterd.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten aan hun behandeling geven is een 8,5.

Alle 71 cliënten geven tevens aan een ander aan te raden hulp te zoeken bij deze praktijk.